Adatvédelmi / adatkezelési tájékoztató (GDPR)
Vissza

Általános rendelkezések:

Az adatok kezelője: MC-Bauchemie Kft. (székhely: 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113.) Cégjegyzékszám: 01 09 363659, Képviseli Rapp Béla ügyvezető, e-mail: info@mc-bauchemie.hu, +3688266038 levelezési cím: 8246 Tótvázsony, Pf:2

mint a www.mc-bauchemie.hu / www.oxal.hu / www.botament.hu  / www.nafuflex.hu  weboldalak üzemeltetője ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, a személyes adatok kezeléséről, az ezzel kapcsolatos jogaikról és ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

cégünk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért számunkra különösen fontos a rendelkezésünkre bocsátott információk biztonságának garantálása.

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel úgy adatkezelési képviselőnk: Béry-Loksa Judit válaszol kérdéseire a judit.bery-loksa@mc-bauchemie.hu vagy +36205518321 telefonszámon.

Adatfeldolgozók:

MC-Bauchemie Müller GmbH&CO,
DE 46238, Bottrop, Am Kruppwald 1-8. DE119880525

PC Trade Systems Kft.
1095 Budapest,Tinódi utca 1-3 fsz. 6., üv: Tóth Gábor helpdesk@pctrade.hu

Jogszabályok:

Az érintettek személyes adatinak védelmét elsősorban a EU 2016/679 Rendelete (2016.04.27), továbbiakban Rendelet, garantálja.

ezen felül a jelenleg hatályos vonatkozó magyar szabály Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (Info tv.)

Fogalmak:

A Rendeletben alkalmazott fogalmak a 4. cikkben találhatók, melyek közül kiemelten következők relevánsak:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Alapelvek:

Rendelet 5. cikk alapján az elvek és főbb tartalmi elemük

(1) a, jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(1)b)  célhoz kötöttség: adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(1)c)  adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(1)d)  pontosság: adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(1)e) korlátozott tárolhatóság: adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(1)f) integritás és bizalmas jelleg: adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

(2)   elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy cégünk a kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és jogszerű használatáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

 Adatkezelési célok és jogalap

Rendelet 13. Cikk (1)c, alapján cégünk a következő célokra használhatja fel adatait

 1. Kapcsolat

1.1. kapcsolatfelvétellel és ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Infotv, Rendelet

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk és a lehető legjobb ajánlatot /árajánlatot/ tudjuk összeállítani.

A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, illetve adott esetben az ajánlathoz kapcsolódó egyéb szükséges adatok, mint például helyszín, időpont, résztvevő egyéb személyek stb. megadása, ha az ajánlat/szerződéstervezet megadásához szükséges.

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

1.2. Kapcsolattartás szerződés teljesítése, pénzügyi elszámolása, egyéb kapcsolódó kérdések rendezése céljából

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: PTK, számviteli törvény, egyéb jogszabály, illetve felek szerződése, vagy jogos érdek

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk, illetve szerződés előkészítéséhez, teljesítéséhez, utólagos ügyekhez kapcsolódóan egyeztetési lehetőség legyen ,valamint, hogy a lehető legjobb ajánlatot /árajánlatot/ tudjuk összeállítani.

A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, annak a megnevezése, hogy kinek az érdekében jár el.

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

 1. Marketing, ezen belül kiemelve:

2.1 A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Infotv. és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról, eseményekről.

A kezelt adatok köre: Az adatkezeléshez név, e-mail, telefonszám és szakterület megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

2.2 Kapcsolatfelvételi űrlapok és egyéb önkéntes kapcsolat

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Infotv, Rendelet

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk és a lehető legjobb ajánlatot /árajánlatot/ tudjuk összeállítani.

A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, illetve adott esetben az kapcsolódó egyéb szükséges adatok, mint például helyszín, időpont, résztvevő egyéb személyek stb. megadása, ha az ajánlat/szerződéstervezet megadásához szükséges.

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

A kapcsolatfelvételi űrlapon feltett kérdések esetén rögzítjük az űrlapon Ön által megadott információkat, az elérhetőségeit is ideértve, hogy meg tudjuk válaszolni az ott feltett és az esetleges további kérdéseit.

Az információkat nem osztjuk meg az Ön engedélye nélkül. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait ezért kizárólag a Rendelet 6. cikk (1)(a) bekezdése szerinti hozzájárulása alapján kezeljük. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, ehhez elég kötetlen formában egy e-mailt küldenie. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A kapcsolatfelvételi űrlapon közölt adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tárolásukra vonatkozó hozzájárulását, vagy nem szűnik meg azok tárolásának indoka (pl. a kérdésének megválaszolásával). Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályokon alapuló, különösen a dokumentumok megőrzési idejével kapcsolatos törvényi kötelezettségeket.

Csatlakozás facebook/instragam oldalhoz: ez esetben az eseményekről oldalunkon jelennek meg posztok, illetve kapcsolat alapján érkezhetnek meghívók, az előzőekben foglaltak szerint.

 • Sütik – cookie-k

weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (süti) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk látogató számítógépére, amely alapján a  böngészője egyedileg azonosítható. Sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, Böngészőjének megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását; de felhívjuk a figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját.

A fentieken túlmenően Ön letilthatja a cookie-k által létrehozott és az Ön webhelyhasználatára vonatkozó adatok (az IP-címet is ideértve) Google általi gyűjtését ill. feldolgozását oly módon, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző-bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Adatgyűjtés letiltása: Az alábbi linkre kattintva letilthatja adatainak Google Analytics általi gyűjtését. Ilyenkor egy lejelentkező cookie generálódik, ami nem engedi meg az adatgyűjtést, amikor a későbbiekben felkeresi ezt a weboldalt.

Google Analytics deaktiválása

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos részletes eljárási alapelveiről a Google adatvédelmi nyilatkozata nyújt eligazítást:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Google Analytics: Ez a weboldal  a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics nevű webhelyelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics a webhely használatának elemzéséhez „sütiket” (cookie-kat), vagyis az Ön számítógépére települő szöveges állományokat alkalmaz. A cookie-k által generált információkat a Google rendszerint az Egyesült Államokban működtetett szervereire továbbítja és azokon tárolja. A Google Analytics cookie-k tárolása a Rendelet 6. cikk (1)(f) bekezdése szerint történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói szokások elemzéséhez a weboldalának és hirdetéseinek optimalizálása céljából.

IP-cím anonimizálása: Weboldalunkon aktiváltuk az IP-cím anonimizálása funkciót. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén tárolás előtt eltávolítja az Ön IP-címének egy részét. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a Google a teljes IP-címet továbbítja az Egyesült Államokban működtetett szerverére, és ott távolítja el annak egy részét.  A weboldal üzemeltetőjének kérésére a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy segítségükkel elemezze az Ön webhely-használati szokásait, jelentéseket készítsen a webhelyen zajló tevékenységről, és hogy a webhely és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google a birtokában lévő adatok egyikéhez sem társítja az Ön böngészője által továbbított IP-címet.

Érintett jogai:

Rendelet 15-21. cikkei alapján érintett jogosult személyes adatai tekintetében

 1. cikk: személyes adatokhoz való hozzáférésre;
 2. cikk: hogy a személyes adatok helyesbítését kérje
 3. cikk szerint személyes adatok törlését kérje
 4. cikk alapján kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását
 5. cikk szerint tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen
 6. cikkben szereplő adathordozhatósághoz való jog, vagyis a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak
 7. cikkben szabályozott tiltakozáshoz való jogra, így amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Rendelet 15. cikk alapján Ön jogosult arra, hogy bármikor első alkalommal díjmentesen visszajelzést kapjon a tárolt személyes adatairól és azok eredetéről, címzettjéről és az adatkezelés céljáról.

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét adatkezelési képviselőnk elérhetőségére küldheti el. Cégünk indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az ügy komplexitása miatt előreláthatólag póthatáridőre lenne szükség, úgy cégünk, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet cégünk által tett válasszal, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Cégünk minden címzettet tájékoztat valamennyi adatban történt helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel kapcsolatban áll, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adatvédelmi incidens esetén cégünk a Rendelet 33/34 cikk szerint bejelent és tájékoztat.

Jogorvoslat – felügyeleti hatóság

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu .753951+VP7751

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.